KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i w zw. z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie RODO),

informujemy, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Biuro Poselskie Izabeli Kloc

pod adresem ul. K. Prusa 17, 43-190 Mikołów e-mail: izakloc@poczta.onet.pl;

dalej w skrócie zwanym Administratorem;

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 2. a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania zawartej przez Państwa z Administratorem umowy lub podjętej współpracy. Ponadto dane osobowe przetwarzane będą do podjęcia przez Administratora niezbędnych działań na Państwa żądanie na etapie przed zawarciem przez Państwa umowy lub współpracy z Administratorem;
 3. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak dokonywanie rozliczeń finansowych i rachunkowych, w tym wystawienie  dokumentów księgowych;
 4. c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz przekazywanie Państwu wszelkich informacji przez Administratora.
 5. W przypadku danych osobowych, które Administrator pozyskał od innego podmiotu, aniżeli osoby, której dane osobowe dotyczą, Administrator informuje, iż Administrator dane osobowe w takiej sytuacji pozyskuje od swojego kontrahenta, będącego pracodawcą lub zleceniodawcą osoby, której dane osobowe dotyczą i przetwarza wówczas dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa pracodawcy, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, numer dokumentu tożsamości.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi księgowe, rachunkowe, prawne, finansowe, zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak także organy i instytucje, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  Ponadto odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi organizacyjne takie jak banki, placówki pocztowe czy kurierzy.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora przez okres trwania zawartej przez Państwa umowy lub współpracy z Administratorem, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane.
  Niezależnie od powyższego Administrator będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych także po zakończeniu obowiązywania umowy na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu przekazywania Państwu informacji handlowych lub ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej i rachunkowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  Dodatkowo, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora dla celów marketingu bezpośredniego lub w ramach innego usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli.
 10. W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy lub współpracy przez Administratora, a także z uwagi na gwarancję ochrony uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub współpracą. Odmowa lub brak podania przez Państwa danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy uniemożliwi zawarcie i wykonania tej umowy lub współpracy.
 12. Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 13. Administrator obowiązany jest zapewnić wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.