Jest odpowiedź na moją interpelację w sprawie osób z zespołem Downa

Zadałam Komisji Europejskiej pytania, czy unijna wspólnota może zrobić więcej dla osób z zespołem Downa? Otrzymałam odpowiedź, z której wynika, że Komisja w przyszłym roku przedstawi udoskonaloną strategię w sprawie ludzi z niepełnosprawnościami.

Pytania

Poprawa jakości życia i integracji społecznej dzieci z wrodzonymi wadami jest długoletnim priorytetem KE. W ubiegłym roku w UE urodziło się około 104 000 dzieci z wadami wrodzonymi, co stanowi 2,5 % wszystkich urodzeń w tym roku. Ważne jest, aby media przedstawiały sprawiedliwą reprezentację społeczeństwa. Jest to podstawowy wstępny warunek dla osiągnięcia integracji społecznej.

Od czasu wprowadzenia prenatalnych badań przesiewowych np. w Islandii zdecydowana większość kobiet (blisko 99 %), które uzyskały pozytywny wynik testu na zespół Downa, przerwała ciążę. Niektóre państwa członkowskie UE nie pozostają jednak zbyt daleko w tyle. Szacuje się, że we Francji odsetek kobiet, które przerwały ciążę z powodu zespołu Downa, wynosi około 77%, a w Danii – 97%. We Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii wskaźnik ten przekracza 90%. Ta śmiercionośna dyskryminacja stała się niestety zjawiskiem ogólnoświatowym.

  1. Jakie postępy poczyniono w zakresie projektów badawczych KE, które koncentrują się szczególnie na zespole Downa?
  2. Co może zrobić Komisja Europejska, aby zapewnić większą obecność osób z zespołem Downa w telewizji, aby przedstawić bardziej sprawiedliwą i dokładną reprezentację naszego społeczeństwa?
  3. Co może zrobić Komisja Europejska, aby zapobiec praktykom selektywnej aborcji, które wyraźnie dyskryminują ze względu na niepełnosprawność?

 

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides
w imieniu Komisji Europejskiej

Komisja finansuje badania nad zespołem Downa. W ramach obecnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” przyznano ponad 11 mln euro na projekty poświęcone właśnie zespołowi Downa. W szczególności w ramach niedawno finansowanego projektu GO-DS21 zbadane zostaną mechanizmy biologiczne prowadzące do pojawiania się poważnych chorób współistniejących u osób z zespołem Downa w celu sformułowania zaleceń i określenia ukierunkowanych interwencji mających na celu ich minimalizowanie lub zapobieganie ich występowaniu i szkodliwemu wpływowi na zdrowie.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 i Europejski filar praw socjalnych stanowią ramy polityczne dla działań ułatwiających integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i gospodarce. W 2021 r. Komisja przedstawi udoskonaloną strategię w sprawie niepełnosprawności.

Za określanie polityki zdrowotnej i świadczenie opieki zdrowotnej, w tym przepisy dotyczące aborcji, odpowiadają państwa członkowskie. Realizując te obowiązki, państwa członkowskie muszą przestrzegać praw podstawowych wynikających z ich krajowych konstytucji i zobowiązań na podstawie prawa międzynarodowego.