Timmermans odpowiedział

Zapytałam wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, czy zamierza zrewidować cele polityki klimatycznej w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym koronawirusem? Otrzymałam pisemną odpowiedź. Komisja chce utrzymać zielony kurs.

 

Pytanie

 

Według szacunków Komisji, aby osiągnąć cele wyznaczone w zakresie klimatu i energii na okres do 2030 r., konieczne są dodatkowe inwestycje w kwocie 260 mld euro rocznie. Komisja zakłada uruchomienie w nadchodzącym dziesięcioleciu zrównoważonych inwestycji prywatnych i publicznych o wartości co najmniej 1 bln EUR za pośrednictwem budżetu UE i powiązanych instrumentów.

Według prognoz OECD wzrost gospodarczy na świecie spowolni jednak w 2020 r. do 2,4% w związku z pandemią COVID-19. Jeżeli pandemia COVID-19 potrwa dłużej, będzie o wiele poważniejsza i rozprzestrzeni się w Stanach Zjednoczonych i Europie, światowy wzrost gospodarczy spadnie do 1,5%. W badaniu przeprowadzonym przez instytut IfO stwierdza się, że recesja w strefie euro może pociągnąć za sobą straty w wysokości 10% PKB. W związku z tym państwa członkowskie stoją w obliczu kluczowego zadania, jakim jest rozwiązywanie bieżących sytuacji kryzysowych i przygotowanie środków zaradczych w związku z oczekiwaną recesją gospodarczą.

Jaki wpływ będzie to miało na priorytety polityczne i inicjatywy regulacyjne Komisji?

Czy Komisja zamierza dostosować harmonogram inicjatyw, które zamierzała wdrożyć w ramach Europejskiego Zielonego Ładu?

Czy Komisja zamierza skorygować swoją ocenę skutków Planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., obecnie w fazie koncepcyjnej?

 

Odpowiedź udzielona przez wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa w imieniu Komisji Europejskiej.

 

Komisja pozostaje w pełni zaangażowana w realizację priorytetów ustalonych na początku jej mandatu, w szczególności w odniesieniu do dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej, co znalazło również odzwierciedlenie w jej ambitnym wniosku dotyczącym nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU. Skoordynowane działania podjęte w obliczu kryzysu związanego z COVID-19 wymagały, aby Komisja skorygowała w ramach planu odbudowy swój program prac na 2020 r., co miało na celu skoncentrowanie się w pierwszej kolejności na tych inicjatywach, które bezpośrednio i namacalnie przyczynią się do przezwyciężenia kryzysu. W tym kontekście priorytetowe znaczenie będą miały inicjatywy wspierające transformację ekologiczną i cyfrową ze względu na ich potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierającego dobrobyt. Musimy naprawić szkody powstałe w wyniku kryzysu związanego z COVID-19 i jednocześnie zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom.

W tym sensie cele zielonego ładu będą przyświecać kolejnym inicjatywom Komisji. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli mamy długofalowo pozostać na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zbudowania zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu określono szereg priorytetowych obszarów inwestycji przynoszących korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Priorytety te zyskały jedynie na znaczeniu w kontekście starań wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19 i zapewnienia trwałej odbudowy.

Komisja przedstawi zawierający ocenę skutków plan zwiększenia, w odpowiedzialny sposób, do co najmniej 50%, a potencjalnie do 55% w stosunku do poziomu w 1990 r., unijnego celu na 2030 r. dotyczącego zredukowania emisji gazów cieplarnianych. W ocenie tej uwzględniony zostanie wpływ kryzysu związanego z COVID-19. Biorąc pod uwagę charakter tego kryzysu i jego zróżnicowane skutki, Komisja analizuje obecnie najlepsze sposoby uwzględnienia ich w tej ocenie.