Komisja Europejska chwali Polskę

Bardzo solidny wzrost gospodarczy, który stanowi dobry fundament do przeprowadzenia reform społecznych i ekonomicznych – tak napisano o Polsce w specjalnym raporcie przygotowanym przez Komisję Europejską. Wypadliśmy korzystnie na tle innych krajów unijnych.

 

Kilka dni temu Komisja Europejska opublikowała sprawozdania krajowe zawierające analizę wyzwań społeczno-gospodarczych, przed którymi stoją państwa członkowskie. Po raz pierwszy oceniono postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Generalnie, nasz kraj został dobrze oceniony w reporcie.

 

Wybrane fragmenty sprawozdania dotyczące Polski:

 

– Bardzo solidny wzrost gospodarczy stanowi dobry fundament do przeprowadzenia reform mających na celu sprostanie wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Polska gospodarka z powodzeniem zmniejsza dystans rozwojowy.

 

– Poziom zatrudnienia jest wysoki, a stopa bezrobocia ustabilizowała się na rekordowo niskim poziomie. Sytuacja finansów publicznych w krótkim okresie wydaje się bezpieczna.

 

– W 2019 r. utrzymała się silna dynamika wzrostu gospodarczego. Spożycie gospodarstw domowych pozostało główną siłą napędową wzrostu PKB szacowanego na 4,0 % w 2019 r. Wyższemu spożyciu sprzyjała korzystna sytuacja na rynku pracy, nieco zwiększone transfery socjalne i obniżone podatki dochodowe od osób fizycznych. Pozytywny wkład we wzrost gospodarczy wniosły również inwestycje prywatne i publiczne, w tym projekty wspierane z funduszy UE. Wyniki eksportowe były ogólnie dobre.

 

– W ogólnym ujęciu, Polska jest dobrze zintegrowana gospodarczo z UE i z resztą świata, a jej gospodarka jest zrównoważona wewnętrznie i zewnętrznie. Saldo obrotów bieżących Polski pozostawało bliskie równowadze, a zadłużenie zagraniczne netto dalej malało w 2019 r. Struktura eksportu jest w dalszym ciągu bardzo zróżnicowana i stopniowo zmienia się na korzyść zaawansowanych technologicznie produktów i usług o wysokiej jakości. Zadłużenie sektora publicznego i prywatnego pozostaje niskie w porównaniu ze średnią UE.

 

– Polska ma stosunkowo dobre wyniki w kilku obszarach objętych europejskim filarem praw socjalnych. W ostatnich latach Polska poczyniła znaczny postęp w poprawie wyników na rynku pracy i zmniejszaniu odsetka osób zagrożonych ubóstwem.

 

– Polska poczyniła ogółem znaczny postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska plasuje się powyżej średniej unijnej, jeżeli chodzi o większość wskaźników dotyczących celu zrównoważonego rozwoju.

 

– Kondycja sektora bankowego jest nadal dobra. W ogólnym ujęciu sektor pozostaje dobrze wyposażony w kapitał i odporny. Większość banków utrzymuje wysoki poziom wypłacalności dzięki wprowadzonym ostrożnym działaniom regulacyjnym. Wzrost akcji kredytowej, w tym w segmencie nieruchomości mieszkalnych, odpowiada fundamentalnym parametrom gospodarczym. Udział kredytów zagrożonych w portfelach banków jest niewielki, co ogranicza ryzyko.

 

– Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszył się w ostatnich latach. Nierówności dochodowe malały w 2018 r., kontynuując trend spadkowy z poprzednich lat. Ta poprawa wynika w pewnym stopniu z korzystnych trendów na rynku pracy, w tym stosunkowo szybkiego wzrostu płac.